на сдружение „Българска асоциация на медицинските лаборанти“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Сдружение Българска асоциация на медицинските лаборанти („БАМЛ“), наричано по-долу за краткост „Сдружението”, е юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, учредено и регистрирано съгласно разпоредбите на българското законодателство. Сдружението e аполитична, религиозно неутрална и независима организация на съмишленици.

Наименование

Чл.2 Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието Българска асоциация на медицинските лаборанти (на кратко „БАМЛ“). Наименованието ще се изписва на английски език по следния начин: Bulgarian Association of the Medical Technicians.

Седалище и адрес

Чл.3 Седалището и адресът на управление на Сдружението се намират в гр. София, Столична община, Район Младост, ж.к. Младост 2, бл.211, вх. 2, ет. 1, ап. 22, п.к. 1799.

Предмет на дейност. Срок

Чл.4 Предметът на дейност на БАМЛ е създаване на добри практики чрез провеждане на проучвания, анализи, изготвяне становища относно проблемите на лабораторната  диагностика и сродни специалности, които да предлага на Министерство на образованието, медицински университети и държавни и научни институции в страната; провеждане на информационна и друга дейност за популяризиране на целите на БАМЛ; осъществяване международни контакти и международно сътрудничество със сродни организации; представляване интересите на членовете на БАМЛ пред съответните органи, институции и частни лица; организиране  самостоятелно или в сътрудничество с други организации конгреси, конференции, симпозиуми и други подобни мероприятия, третиращи проблеми на науката и практиката в лабораторната  диагностика; повишаване квалификацията на членовете на Сдружението.

.

Чл.5 Сдружението се учредява за неограничен срок.

Определяне на дейността

Чл.6 Сдружението извършва нестопанска дейност в частна полза.

Чл. 7 Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като приходите се използват само за постигане на определените в Устава цели.

Чл. 8 Сдружението не разпределя печалба.

Цели

Чл. 9   Основните цели на Сдружението са:

 1. да обединява медицинските лаборанти и специалистите, работещи в областта на лабораторната диагностика и да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване;
 2. да съдейства за популяризирането, разпространяването, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на лабораторната  диагностика;
 3. да съдейства за развитието на научните изследвания в областта на гореизброените специалности в България;
 4. да представлява и защитава интересите на медицинските лаборанти и специалистите, работещи в областта на лабораторната диагностика;
 5. да насърчава и извършва научно-изследователска и развойна дейност на технологии и методики, свързани с целите на Сдружението;
 6. да отстоява, разяснява и популяризира етичните стандарти при работата на медицинските лаборанти и специалистите, работещи в областта на лабораторната диагностика;
 7. да участва активно в засилването на международен обмен на опит и научни постижения с чуждестранни медицински лаборанти и специалисти, работещи в областта на лабораторната диагностика.

Средства за постигане на целите

Чл. 10 Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:

 1. Организиране на семинари, конференции, изложения и други събития, както и онлайн платформи и публикации;
 2. Организиране и провеждане на обучителна и образователна дейност;
 3. Създаване и разпространение на рекламни материали и брошури, популяризиращи предмета, целите и постиженията на Сдружението, както и съобщаващи предстоящи събития;
 4.  Издаване на печатни материали и издания с постижения и/или информация от семинари, конференции, изложения с участието на БАМЛ.
 5. Водене, подпомагане и насърчаване на научна, изследователска и развойна дейност, свързана с предмета на Сдружението;
 6. Споделяне на собствени и чужди технологии и методики сред заинтересовани членове;
 7. Мониторинг на държавната политика и практика, засягащи предмета на Сдружението;
 8. Разяснителни кампании, доклади, медийни публикации и други дейности, целящи да повишат гражданската и професионална информираност в областта на работата на медицинските лаборанти и специалистите, работещи в областта на лабораторната диагностика
 9. Обмен на информация и партньорства с български и чуждестранни организации с подобни цели;
 10. Фондонабиране и извършване на стопанска дейност с цел финансиране на дейностите на организацията.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 11 Членуването в Сдружението е доброволно.

Чл.12 Членове на Сдружението могат да бъдат всички дееспособни физически лица, които отговарят на едно от следните изисквания:

1.са завършили ВУЗ с образователна степен “професионалан-бакалавър”, еквивалентна или по-висока и със специалност “Медицински лаборант”;

2.медицински сестри, завършили съответното образование, работещи в областта на лабораторната диагностика;

3.биолози и химици, работещи в областта на лабораторната диагностика;

4.студенти, обучаващи се в университети по специалностите, посочени в т. 1.до т.3

.

Чл.13 Членовете следва да споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане и  да желаят да изпълняват неговия Устав.

Придобиване на членство

Чл. 14 При учредяване на Сдружението, членство в него възниква с участие в Учредителното събрание на Сдружението.

Чл. 15 (1) След учредяване на Сдружението, членство в него възниква с одобрение от Управителния съвет (УС) на подадена до него писмена молба за членство и чрез явно гласуване, и с мнозинство от членовете на УС.

(2) Членството възниква на датата на вписване на Сдружението, съответно на датата на положителното решение на УС.

(3)     За членство в Сдружението се отправя:

          1. молба до Председателя на УС, в която се посочват трите имена, единния граждански номер, адрес по местоживеене, телефон за връзка, професия, длъжност, месторабота, номер, дата и място на издаване на диплома за образователна степен.

          2.  към заявлението за вписване се прилагат:

 • диплома за завършено образование в съответното направление  – копие;
 • документ за платен членски внос..

(4) Вписването се извършва в 14 дневен срок от подаване на документите.

(5) В срок до един месец Управителния съвет на БАМЛ издава членска карта с УИН на лицето по образец, утвърден от Управителния съвет.

Права и задължения на членовете

Чл.16 Всеки член на Сдружението има право:

 1. да участва активно при вземането на решения, с право на глас в Общото събрание;
 2. да получава информация и да участва в обсъждането и оценяването на дейността на Сдружението;
 3. да бъде избиран в органите на Сдружението;
 4. да участва в мероприятията на Сдружението, в съответствие със своите възможности и квалификация;
 5. да се ползва от резултатите от дейността на Сдружението само съгласно разпоредбите на този устав;
 6. да се ползва от помощта на Сдружението при спорове и проблеми, свъразни с упражняване на професията на медицинските лаборанти и специалистите, работещи в областта на лабораторната диагностика

7. при невъзможност да присъства, да овластява трето лице, членуващо в Сдружението, да упражнява неговите права при гласуване в Общото събрание;

8. да ползва имуществото на Сдружението само дотолкова, доколкото това е свързано с управлението на дейността и функциите в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

Чл.17 Членове, които напускат или са освободени от Сдружението, нямат права върху имуществото на Сдружението, ако има такова.

Чл.18 Сдружението не носи отговорност за задължения на членовете си.

Чл.19 Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

Чл. 20 Членовете на Сдружението са длъжни да:

 1. упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и в рамките на своите компетенции;
 2. прилагат правилата за добрата практика в професията;
 3. спазват Устава на Сдружението;
 4. уведомяват Управителния съвет за промените, свързани с упражняването на професията;
 5. внасят редовно членския си внос, както следва – за новоприети членове – при приемането им за съответната година, и всяка следваща година за вече приети членове – до 30 март на съответната година.

Прекратяване на членство

Чл.21 Членството се прекратява:

                        1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на            Сдружението с предизвестие от 10 дни;

                        2.  със смъртта или поставяне под пълно запрещение на член на Сдружението;

                        3. с изключване от Сдружението;

                        4. с прекратяване на Сдружението.

Чл.22 Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет с мнозинство от 2/3 от членовете му, при наличие на виновно поведение, при което:

                        1. грубо или системно нарушава Устава на Сдружението;

                        2. с действията си подронва авторитета на Сдружението;

                        3. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в                          Сдружението несъвместимо;

                        4. не плаща членския си внос.

Чл. 23 При прекратяването на членството Сдружението не дължи връщането на имуществените вноски или дарения, ако са направени такива.

Имущество

Чл.24. Имуществото на Сдружението се състои от придобити по законен ред недвижими и движими вещи, вещни права, парични средства, права върху изобретения, търговски марки, авторски произведения и обекти на интелектуалната собственост, други права и задължения, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на българско юридическо лице, включително, но не само, добити чрез членски внос, допълнителна стопанска дейност, дарения, имуществени вноски от членове.

Чл.25. Сдружението води точна и пълна сметка на всички дарения и други получени приходи, както и на използването на тези постъпления за целите на дейността на Сдружението.

Чл.26. Интелектуалната собственост на Сдружението, включително авторски и патентни права, търговски марки, бази данни и прочие, може да бъде предоставена или прехвърляна на трети лица само след решение на Управителния съвет.

Източници на средства на Сдружението

Чл.27 Основен източник на средства на Сдружението са постъпления от членски внос, дарения, и/или имуществени вноски на членовете.

Чл. 28 Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Чл.29 Източници на финансиране на Сдружението могат да постъпват от допълнителна стопанска дейност, свързана с дейността на Сдружението и предвидена в Устава.

Чл.30 Сдружението може да придобива собственост, да отчуждава и обременява, както и да наема основни и оборотни средства, необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите на Сдружението, както и да сключва договори за представителство, поръчка и възлагане.

Чл.31 Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

Чл.32 Сдружението може да финансира дейността си и с грантове и дейности по проекти, приемане на спонсорство и дарения от страна на трети лица и организации.

Чл.33 За всички получени приходи Сдружението води точна и пълна сметка, както и на използването на тези постъпления за целите на дейността на Сдружението.

Органи на Сдружението

Чл.34 (1) Органите на Сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Общо събрание

Чл.35 (1) Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички членове на Сдружението.

(2)     Ръководен орган на Сдружението е Управителният съвет.

(3)     Представител на Сдружението е Председателят на УС.

(4) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.

Чл. 36   Пълноправните членове на Сдружението участват в Общото събрание лично присъствено или чрез упълномощен представител – пълноправен член на Сдружението.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 37   (1)     Общото събрание:

1.       изменя и допълва устава на Сдружението;

2.       преобразува или прекратява Сдружението;

3.       избира и освобождава измежду членовете на Сдружението членове на Управителния Съвет и определя възнагражденията им, ако има такива;

4.       взема решение за откриване и закриване на клонове;

5.       взема решение за размера на членския внос;

6.       приема бюджета на Сдружението;

7.       приема отчета за дейността на Управителния съвет;

8.       отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението;

 (2)    Решенията на Общото събрание са задължителни за останалите органи и членовете на Сдружението.

(3)     Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(4)     Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересовани членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Представителство в Общото събрание

Чл. 38   (1) Пълномощник на физическо лице може да бъде само физическо лице пълноправен член.

 • Пълномощните следва да са издадени изрично за участие и присъствие в Общото събрание на Сдружението.
 • Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Свикване

Чл.39 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

            (2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.  Поканата се изпраща до всички членове на посочените от тях електронни пощи най-малко две седмици преди насрочения ден. В случай че поканата не може да бъде доставена на посочените електронни и пощенски адреси, по независещи от свикващия събранието причини, поканата се счита за редовно връчена.

(3) Поканите се публикуват и на сайта на Сдружението, когато такъв е създаден и активен.

Списък на присъстващите на Общото събрание

Чл. 40   На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове и/или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл.41 Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване и решения

Чл.42 (1) При гласуване всеки член на Сдружението има право на един глас;

(2) Пълноправен член, негов представител или пълномощник на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Протокол

Чл.43 (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, което го е изготвило, които отговарят за верността на съдържанието му;

(2) Протоколът, с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.

Управителен съвет

Чл.44 Управителният съвет е управителният орган на Сдружението. Той се състои от 5 /пет/ лица –  пълноправни членове на Сдружението.

Чл.45 Управителният съвет избира от своя състав Председател.

Чл.46 Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно и в интерес на Сдружението, както и да пазят поверителна информация на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на Управителния съвет.

Мандат

Чл.47 Мандатът на Управителния съвет и на Председателя му е 5 години, като членове и председател могат да бъдат преизбирани без ограничение. Мандатът на Управителния съвет може да бъде прекратен предварително по решение на Общото събрание в случай на системно неизпълнение на целите на Сдружението и нарушаване на Устава му.

Правомощия и задължения

Чл.48  Управителният съвет:

1.       свиква Общото събрание и определя дневния ред;

2.       осъществява ръководна дейност в съответствие  с Устава и закона;

3.       осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

4.       приема и изключва членове на Сдружението;

5.       приема вътрешни актове, с изключение на Устава;

6.       приема организационно-управленската структура;

7.       разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава;

8.       прави предложения за промени в Устава на Сдружението;

9.       ежегодно изготвя и внася в Общото събрание проектобюджет;

10.     подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

11.     организира извършването на дейността на Сдружението;

12.     приема правила за работата си, определя протоколчик за своите заседания;

13.     взема решения за участие в други организации;

14.     извършва ликвидацията на Сдружението или определя ликвидатор;

15.     взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Заседания на УС. Решения

Чл.49 Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя му както и по писмено искане на всеки от неговите членове.

Чл.50 (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет;

(3) За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

Чл.51 Заседанията се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от заместник-председателя.

Чл.52 Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство.

Отговорност на членовете на управителния съвет

Чл.53 Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.

Прекратяване на членство в Управителния съвет

Чл.54 Правомощията на член от Управителния съвет могат да се прекратят при решение на Общото събрание:

 1. При системно нарушение на Устав;.
 2. При мотивиран отказ от длъжността си от страна на съответния член пред Общото събрание.

Възнаграждение на членовете на сдружението

Чл.55 Управителният съвет може да възлага с договор извършването на определени дейности на членове, специалисти в дадена област, свързана с предмета на дейност на Сдружението и с цел постигане на неговите цели.

Чл.56 Членовете на Сдружението имат право на възнаграждение при извършена определена работа. Размерът на възнаграждението се определя от Управителния съвет.

Председател  на Управителния съвет

Чл.57 Управителният съвет избира от своя състав Председател.

(1) Председателят представлява Сдружението в отношенията му с трети лица, свиква и председателства Общото събрание и Управителния съвет. Мандатът на председателя е 5 години и е подновяем за неограничен брой пъти.

(2) При сключването на сделки, с които се поемат задължения или се извършва разпореждане с имущество, Сдружението се представлява от Председателя и поне още един член на Управителния съвет.

(3) Когато Председателят е възпрепятстван да изпълнява временно длъжността си, неговите правомощия се поемат с упълномощаване от заместник-председателя.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл.58 Ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.59 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишния финансов отчет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 60   Годишният финансов отчет и отчетът за дейността се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл.61    Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, Сдружението изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл. 62   Сдружението не разпределя печалба.

Книги на дружеството

Чл. 63   (1)     На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на протоколчика. Протоколите се водят от Председателя на съответния орган. Членовете на Сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколите и да получават преписи или извлечения от тях.

(2)     Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената, професиите, местоработата, електрони пощи и адресите за кореспонденция на всички членове, както и книга, в която се вписват протоколите от заседанията на колективните органи на Сдружението.

Стопанска дейност

Чл.64 (1) Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност при организиране и провеждане на дейности, подпомагащи постигане на целите му;

(2) Предметът на допълнителна стопанска дейност на Сдружението включва:


Организация на семинари, конференции, обучения, медийни събития, и други; извършване на научно-изследователска и развойна дейност; издаване и разпространение на рекламни материали, книги и издания с научни публикации и/или други резултати от дейността на Сдружението, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона и е в съответствие с целите на Сдружението.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл.65    Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. с решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел случаи;
 3. при ликвидация.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.66    (1)     При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

(2)     Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3)     Имуществото на Сдружението, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя на определено от Управителния съвет, съответно ликвидатора, юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност със същата или близка нестопанска цел.

(4)     Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.67.   Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.68.   За неуредени в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото българско законодателство. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

Чл. 69.  Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на медицинските лаборанти”, състояло се на ……………………… 2019г. в гр. …………….

УЧРЕДИТЕЛИ:

 1. Иван Атанасов Васев                                 ………………………………..
 • Боянка Стефанова Иванова                                   ……………………………….
 • Фадиме Орхан Чаръкчъ                              ……………………………….
 • Ивелина Димитрова Митева                     ……………………………….
 • Мариела Бориславова Михайлова                        ……………………………….
 • Аделина Иванова Христова                      ……………………………….
 • Теодора Андриянова Александрова         ……………………………….
 • Вилияна Иванова Дилова                          ……………………………….
 • Светла Богданова Калъпова                                  ……………………………….
 1. Вяра Лукова Врагова                                  ………………………………
 1. Даниела Асенова Бурова                           ………………………………
 1. Мая Станчева Кунова                                 ……………………………….
 1. Добри Методиев Димитров                                   ……………………………….
 1. Емилия Боянова Гьорева-Христова          ………………………………..

Димитрина Георгиева Димчева                ………………………………..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here