Ние сме сдружение, което има  за цел да работи за обединяването на  специалистите , работещи в областта на лабораторната диагностика и да съдейства за тяхното професионално развитие и усъвършенстване;

ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА СА :

1)         да съдейства за популяризирането, разпространяването и внедряването на съвременните постижения в областта на лабораторната  диагностика;

2)         да съдейства за развитието на научните изследвания в областта.

3)         да представлява и защитава според възможностите си интересите на лабораторните специалисти

4)         да насърчава и извършва научно-изследователска и развойна дейност в рамките на своята компепентност.

5)         да отстоява, разяснява и популяризира етичните стандарти при работата на лабораторните специалисти.

6)         да участва активно в  международния обмен на опит и научни постижения с чуждестранни лабораторни специалисти, работещи в областта на лабораторната диагностика.

Лаборатория

 Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:

  1. Организиране на семинари, конференции, изложения и други събития, както и онлайн платформи и публикации;
  2. Организиране и провеждане на обучителна и образователна дейност;
  3. Създаване и разпространение на рекламни материали и брошури, популяризиращи предмета, целите и постиженията на Сдружението, както и съобщаващи предстоящи събития;
  4. Издаване на печатни материали и издания с постижения и/или информация от семинари, конференции, изложения с участието на БАМЛ.
  5. Водене, подпомагане и насърчаване на научна, изследователска и развойна дейност, свързана с предмета на Сдружението;
  6. Споделяне на собствени и чужди технологии и методики сред заинтересовани членове;
  7. Мониторинг на държавната политика и практика, засягащи предмета на Сдружението;
  8. Разяснителни кампании, доклади, медийни публикации и други дейности, целящи да повишат гражданската и професионална информираност в областта на работата на медицинските лаборанти и специалистите, работещи в областта на лабораторната диагностика
  9. Обмен на информация и партньорства с български и чуждестранни организации с подобни цели;
  10. Фондонабиране и извършване на стопанска дейност с цел финансиране на дейностите на организацията.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here